Hoeveel uur na botox niet liggen

Waarom schakelt de minister centra in voor de goedkeuring? Les parents d'enfants de plus de huit ans ne réclameraient bien évidemment pas ce traitement s'il n'était pas nécessaire. Pourquoi le ministre fait-il appel à des centres pour l'approbation?

Nederlands : Doordat we via artikel 56 moeten werken, kunnen we niet terugbetalen via de klassieke kanalen. De overeenkomsten worden slechts met welbepaalde centra gemaakt omdat het om een heel kleine groep kinderen gaat.

Produit solgar pour maigrir vite

Enerzijds volstaan enkele centra dus en anderzijds is het belangrijk om echte expertise op te bouwen om met het geneesmiddel te kunnen omgaan. Les conventions ne sont conclues qu'avec des centres déterminés, parce qu'il s'agit d'un nombre restreint d'enfants. D'une part, quelques centres suffisent donc, et d'autre part, il importe d'acquérir une expertise effective dans l'utilisation du médicament.

Block tot de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over "de maatregelen in de kinesitherapie" nr. Niettemin is er nog een aantal problemen. Zo is voor extra kinesitherapiebehandelingen na achttien beurten de goedkeuring van een adviserend geneesheer nodig. Die blijkt abnormaal vaak te worden geweigerd. Heeft de minister een idee waarom dat zo is? Er zou moeten worden voorzien in een beroepsmogelijkheid voor de patiënt.

Daarbij blijkt de toestemming van de arts niet zelden weken op zich te laten wachten. Een kinesitherapiebehandeling die zo lang stilligt. Des problèmes subsistent néanmoins. Ainsi, pour les traitements de kinésithérapie supplémentaires, l'accord d'un médecin conseil est requis au-delà de dix-huit séances. Or, celui-ci semble refuser son accord anormalement souvent.

Le ministre a-t-il une explication? Il faudrait prévoir une possibilité de recours pour les patients. En outre, il n'est pas rare regiment 6eme blb l'autorisation du médecin se fasse attendre plusieurs semaines.

Un traitement de kinésithérapie abandonné pendant une aussi longue période doit en fait être. Een maximumtermijn om te antwoorden zou dus een goede zaak zijn. Voor kinesitherapeutische behandelingen om de zelfredzaamheid van plussers te bevorderen, is er een soepele regeling. De betrokkenen moeten echter loco-motorische tests ondergaan om te bepalen of zij daarop een beroep mogen local motorcycle rides and rallies near me. Sommige van die tests zijn onbekend voor heel wat kinesisten of belastend voor de patiënt.

Il serait donc préférable d'instaurer un délai maximum à respecter pour la communication de la réponse. Il existe une réglementation plus souple en matière de traitements de kinésithérapie destinés à améliorer le taux d'autonomie des personnes de plus de 70 ans.

Les personnes concernées doivent toutefois se soumettre à des tests locomoteurs, qui permettront de déterminer si elles ont le droit de recourir à de tels traitements. Certains de ces tests sont inconnus de nombreux praticiens ou accablants pour les patients. Een andere bedenking is of de besparingsmaatregelen wel efficiënt zijn als ze leiden tot allerlei bijkomende onderzoeken, die daarbij voor langere wachttijden zorgen.

Voor heel wat bejaarden, onder meer degenen die in rust- of verzorgingshuizen verblijven, is het helemaal niet zo vanzelfsprekend om zich naar het ziekenhuis of een specialist te verplaatsen. J'émets également des réserves quant à l'efficacité de telles mesures d'économie, car elles mènent à de nombreux examens complémentaires et entraînent donc des délais plus importants.

Pour de nombreuses personnes âgées, en particulier celles qui résident en maisons de soins ou de repos, se rendre dans un hôpital ou chez un spécialiste n'est pas toujours chose facile. Als zo iemand drie dagen in een ziekenhuis doorbrengt om een aantal onderzoeken te ondergaan, kost dat ook bergen geld.

Voorts wordt er naar mijn mening een grote administratieve last op de schouders van de huisarts gelegd, die de taak heeft het medisch dossier samen te stellen en dus achter de verslagen van de specialisten en de adviserend geneesheer moet aanzitten. Kunnen die administratieve verplichtingen niet worden verminderd? Ten slotte zou ik graag vernemen of ook het aantal kinesitherapiesessies na een behandeling in een ziekenhuis werd beperkt. Als dat niet het geval is, dreigt een verschuiving van de ambulante kinesitherapie naar de ziekenhuizen.

Dat is niet de bedoeling. Ik heb ook een dossier samengesteld over de "Wegwijzer voor de huisartsen" met onder meer aangepaste voorschriftenformulieren.

Lorsqu'une telle personne passe trois jours dans un hôpital pour y subir des examens, les coûts sont également très élevés. Par ailleurs, il me semble qu'on impose aux médecins généralistes une bien lourde charge administrative. Il doit constituer le dossier médical et devra donc partir en quête des rapports des spécialistes et du médecin-conseil. Ne pourrait-on réduire ces obligations administratives? Enfin, j'aimerais savoir si le nombre de visites chez le kinésithérapeute après un traitement en milieu hospitalier a regime alimentaire anti flatulence tablets été limité.

Dans la négative on risque de voir s'opérer un glissement de la kinésithérapie ambulatoire vers les hôpitaux. Ce n'est pas l'objectif. J'ai également constitué un dossier sur le Guide à l'intention du médecin généraliste qui comprend notamment des formulaires d'ordonnance adaptés. Het inkomensverlies dat deze beroepsgroep lijdt bedraagt dan ook ongeveer 15 procent voor het eerste semester van dit jaar. Daarbij krijgen zij een sociaal statuut van nauwelijks euro, dat is maar een tiende van wat de artsen krijgen.

Uiteindelijk worden ze dubbel gestraft wanneer ze deconventioneren, want dan vermindert de terugbetaling van de mutualiteit. La perte de revenus subie par ce groupe professionnel approche donc les 15 pour cent pour le premier semestre de cette année.

Ils perçoivent en outre un statut social de euros, soit un dixième seulement de ce que reçoivent les médecins. Enfin, ils sont doublement sanctionnés lorsqu'ils se déconventionnent, car le remboursement de la mutualité s'en trouve réduit.

Nederlands : Als er een conventie is, dan daalt de terugbetaling met 25 procent bij de niet- geconventioneerden. De voorzitter : Dus worden zij erger gestraft. Le président : Ils sont donc plus lourdement sanctionnés.

Nederlands : Als een kinesitherapeut niet geconventioneerd is, maar wel het tarief toepast, is zijn patiënt het slachtoffer. Door de koppeling van het sociaal statuut aan de conventie moet een kinesitherapeut zich conventioneren voor euro, maar als hij het niet doet blijven de patiënten weg omdat ze minder terugbetaald krijgen. En raison de la liaison du statut social à la convention, un kinésithérapeute doit se conventionner pour euros mais, s'il ne le fait pas, il perd ses patients parce que le remboursement est réduit.

Bij de kinesisten heerst grote onzekerheid. Ze vragen zich af of er een einde zal worden gemaakt aan kinesitherapie perte de poid regime sans gluten interet vrij beroep en de regering een nagenoeg verplicht forfaitair stelsel zal opleggen.

Heel wat kinesisten vinden dat preventie en revalidatie door de strengere regels geen kansen meer krijgen. Op termijn zal dat de sociale zekerheid geld kosten. Ook de administratieve rompslomp en de bijkomende onderzoeken tasten het besparingseffect van deze maatregelen aan. Naar verluidt zouden alle E-pathologieën vanaf 1 maart opnieuw worden bekeken. Wat is het nut daarvan? Wat kan een nieuw onderzoek opleveren? Mijns inziens zou een hervorming van de nomenclatuur van de zelfstandige fysiotherapeuten meer kunnen opleveren dan wijzigingen aan die van de fysiotherapeutische.

Une grande incertitude règne parmi les kinésithérapeutes. Ils se demandent si la fin de la kinésithérapie en tant que profession libérale est en vue et si le gouvernement va imposer un régime quasiment forfaitaire.

De nombreux kinésithérapeutes estiment que des règles plus strictes sont de nature à compromettre la prévention et la revalidation. Les tracasseries administratives et les examens supplémentaires altèrent également l'effet d'économie de ces mesures. Il me revient qu'à partir du 1. Quelle est l'utilité de cette révision? A quoi peut servir une nouvelle étude? A mon estime, une réforme de la nomenclature des physiothérapeutes indépendants peut donner davantage de résultats qu'une modification de celle des services de physiothérapie des hôpitaux.

Nederlands : Ongetwijfeld is deze hervorming niet gemakkelijk. Het is inderdaad de bedoeling dat ze tot besparingen leidt. Het geplande budget voor is miljoen euro, tegenover miljoen inhet duurste jaar tot nu toe. L'objectif est en effet de réaliser des économies. Le budget prévu pour est de millions d'euros, contre millions enl'année la plus onéreuse à ce jour. Kortom, vergeleken met het uitzonderlijke jaar zal er 3,5 procent worden bespaard.

Zeggen dat de kinesisten 15 procent moeten inleveren, is dus sterk overdreven. Nederlands : Drie en een halve procent inleveren lijkt me in ieder geval niet onrealistisch. Als blijkt dat het gemiddeld inkomen van de kinesisten met 20 à 25 procent daalt, zullen we natuurlijk maatregelen nemen. Men moet ook in aanmerking nemen dat nu in tegenstelling tot vroeger bij ongeveer 70 procent van de kinesitherapiebeurten het remgeld wordt geïnd. Dat heeft tot een belangrijke stijging van het inkomen geleid.

Het remgeld innen voorkomt daarbij overconsumptie en fraude. Veel is euro is niet, maar het is een begin. De kinesistenverengingen eisen al 15 jaar een sociaal statuut.

Dit is de eerste stap. Er wordt wel degelijk bespaard: het budget is gedaald met 3,5 procent. Daarbij wordt het remgeld nu geïnd, is er een sociaal statuut en heeft een aantal kinesisten voor het sociaal plan gekozen. Het probleem is dus niet zo groot als weleens wordt gezegd. Il en a résulté une augmentation importante du revenu. En outre, la perception du ticket modérateur empêche la surconsommation et la fraude.

Les associations de kinésithérapeutes revendiquent un statut social depuis quinze ans déjà. Ceci est la première étape. En outre, le ticket modérateur est aujourd'hui perçu, les kinésithérapeutes ont un statut social et un certain nombre d'entre eux ont opté pour le plan social. Le problème n'est donc pas si grave qu'on le dit parfois. Als de kinesisten werkelijk een aanzienlijk inkomensverlies lijden, zullen we daar iets aan doen.

Het is de bedoeling dat het geplande budget, miljoen euro, daadwerkelijk wordt gebruikt. Als de patiënten plotseling geen kinesitherapie meer wordt voorgeschreven, zal ik optreden.

Dat een aantal kinesisten gebruik zal maken van het sociaal plan, beïnvloedt natuurlijk ook het gemiddeld inkomen van de rest.

Si les kinésithérapeutes souffrent réellement d'une perte de revenus, nous prendrons des mesures pour y remédier. Nous avons l'intention d'utiliser effectivement le budget prévu de millions d'euros. J'interviendrai, si soudainement, les médecins ne prescrivent plus de séances de kinésithérapie. Le fait que certains kinésithérapeutes solliciteront le plan social, influencera bien entendu le revenu moyen du restant d'entre eux.

Wat de E-pathologieën betreft, het idee om bepaalde categorieën opnieuw te testen, werd geïnspireerd door opmerkingen van de kinesisten zelf. Iemand die bijvoorbeeld ooit een beroerte heeft gehad, hoeft niet de rest van zijn leven op de E-lijst te staan.

Er is mij niet bekend wat er in maart zou gebeuren. Er is geen enkele herziening gepland. Wel gaan we er voortaan niet meer van uit dat bepaalde soorten patiënten automatisch levenslang kinesitherapeutische behandeling nodig hebben.

Voor courante problemen worden maximum 18 kinesitherapiebeurten vergoed tegen nomenclatuurwaarde M Daarna vermindert de terugbetaling tot nomenclatuurwaarde M Het is mogelijk om voor een nieuwe pathologie weer de volledige vergoeding te verkrijgen, maar daarvoor is de toestemming van de adviserend geneesheer vereist. De behandelende geneesheer moet een aanvraag indienen waarin een pathologisch verslag is opgenomen. Als er na 14 dagen geen antwoord is van de adviserend geneesheer, wordt aangenomen dat hij toestemt.

Er is inderdaad getracht overbodige behandelingen te voorkomen. Het verwondert mij niet dat tamelijk veel aanvragen worden afgewezen. De overheid geeft daarover geen richtlijnen. En ce qui concerne les pathologies E, l'idée de soumettre certaines catégories à de nouveaux tests a été inspirée par les observations des kinésithérapeutes eux-mêmes.

Il n'est pas nécessaire qu'une personne qui a eu, par exemple, une attaque figure toute sa vie sur la liste E. J'ignore ce qui pourrait se passer en mars Aucune révision du système n'est prévue. Nous ne partons toutefois dorénavant plus du principe que certains types de patients requièrent automatiquement des séances de kinésithérapie durant toute leur vie. Pour les problèmes courants, 18 séances maximum sont remboursées selon la nomenclature M Le remboursement est ensuite réduit à la nomenclature M Il est possible d'obtenir l'intégralité du remboursement pour une nouvelle pathologie mais pour cela, l'autorisation d'un médecin-conseil est nécessaire.

Le médecin traitant doit introduire une demande accompagnée d'un rapport médical. Si, après 14 jours, le médecin traitant n'a pas répondu, on considère qu'il accepte la demande.

Le but est en effet de prévenir la prescription de traitements superflus. Je ne m'étonne guère que de nombreuses demandes soient rejetées. Les autorités ne donnent aucune instruction à cet égard. Ik ontken formeel dat de medische adviseurs richtlijnen hebben gekregen van de overheid.

Dat is een goedkope uitvlucht. Wellicht wordt er gewoon nog vrij vaak een bijkomende behandeling aangevraagd als dat niet nodig is. De adviserend geneesheer is het best geplaatst om dat te beoordelen. Ik weet niet of de ziekenfondsen een verschillende politiek voeren op dit vlak. Mijn enige doel is de beschikbare middelen doelmatig in te zetten. Het aantal van 18 beurten is gekozen omdat het doorgaans volstaat. Als dat niet zo is, zijn er voldoende mogelijkheden om een verlenging van de maximale terugbetaling aan te vragen, en voor die aanvragen is vanzelfsprekend een controlesysteem nodig.

Een versoepeling of afschaffing van het aanvragensysteem, dat overigens al gebruikelijk was, ondergraaft het uitgangspunt van de hervorming, namelijk de kinesisten aanzetten tot meer zorgvuldigheid en doelmatigheid. Je nie formellement que les conseillers médicaux aient reçu des directives des autorités. Voilà bien une excuse facile.

On introduit sans doute encore fréquemment des demandes de traitement supplémentaire sans nécessité. Le médecin-conseil est souvent le mieux placé pour en juger. Je ne sais pas si les mutualités mènent une politique différente à cet égard. Mon seul objectif est d'utiliser efficacement les moyens disponibles.

Nous avons opté pour un total de 18 séances car ce nombre suffit généralement. Si ce n'est pas le cas, toutefois, il est tout à fait possible de demander un prolongement de la durée de remboursement maximum ; un contrôle de ces demandes est bien entendu requis. Un assouplissement ou une suppression du système de demande, qui était par ailleurs déjà en vigueur précédemment, est en contradiction flagrante avec l'esprit de la réforme, qui vise à encourager les kinésithérapeutes à se montrer plus méticuleux et efficaces.

De periode tussen aanvraag en toestemming of weigering is maximum 14 dagen. De kinesist hoeft dus helemaal niet zo lang te wachten. In een duidelijk geval met een logisch nomenclatuurnummer kan hij sneller beginnen.

Bij een complexer geval wacht hij best het advies van de adviserend geneesheer af. Het lijkt me logisch om voor jonge mensen vrij streng te zijn en voor oudere zoveel mogelijk mogelijkheden open te houden. De criteria moeten in elk geval duidelijk zijn en er moet een specialistisch advies zijn.

Voor de concrete situatie van bejaarden ouder dan 70 is dergelijk advies voor gangrevalidatie niet nodig. Le délai entre la demande et l'accord ou le refus du médecin-conseil est de 14 jours maximum. Il n'est donc pas question, pour le kinésithérapeute, d'une attente aussi longue que vous le dites. Il peut en outre entamer son travail plus rapidement si le cas est clair et s'il existei un numéro de nomenclature logique. Dans les cas plus complexes, le kinésithérapeute doit, de préférence, attendre l'avis du médecin-conseil.

Il me semble logique que le système soit appliqué plus sévèrement aux praticiens les plus jeunes, et que les plus âgés bénéficient de plus de latitude. Dans tous les cas, les critères appliqués doivent être clairs et l'avis d'un spécialiste est requis. En ce qui concerne l'exemple concret des personnes de plus de 70 ans, un tel avis n'est pas nécessaire pour la revalidation des fonctions locomotrices.

Voor bejaarden ouder dan 70 moet er een verslag worden gemaakt door de behandelende arts en de kinesitherapeut. Dat is niet duurder voor de ziekteverzekering, we oriënteren de kinesitherapie gewoon meer op hoogbejaarden. Uiteraard moeten we nog testen uitvoeren. Pour les personnes de plus de 70 ans, le médecin traitant et le kinésithérapeute doivent rédiger un rapport.

Cela n'implique aucun surcoût pour l'assurance maladie, nous orientons simplement davantage la kinésithérapie vers les personnes très âgées. Bien évidemment, nous devons encore procéder à certains tests. Nederlands : Hoogbejaarde mensen zijn nu eenmaal afhankelijker van zorg en omkadering.

Maar we gaan hun zorgafhankelijkheid eerst testen. De tests zijn voorgesteld door de sector zelf en ik apprecieer die samenwerking ten zeerste.

Dit is een echte vooruitgang, een echte vernieuwing, daarom moet ze aan voorwaarden onderworpen worden. Ambulante patiënten in ziekenhuizen worden met dezelfde nomenclatuur en beperkingen geconfronteerd als patiënten van een kinesitherapeut, maar de kinesitherapie die zij krijgen wordt beperkt door de verblijfsduur. Ook inzake de fysiotherapie zal ik een hervorming doorvoeren om de overloop van patiënten van kinesitherapeuten naar fysiotherapeuten tegen te gaan.

Binnen de technisch-geneeskundige raad is terzake een werkgroep opgericht. Het verslag van die werkgroep is bijna klaar. Ik verwacht op 28 oktober een uitspraak over de hervorming binnen de fysiotherapie. Ik meen dat de inhoud moet tegemoetkomen aan de vraag van de sector om unfaire concurrentie te vermijden.

Mais nous testerons préalablement leur dépendance aux soins. C'est le secteur lui- même qui propose les tests et j'apprécie particulièrement cette coopération. Il s'agit d'une avancée véritable, d'une réelle modernisation, et c'est la raison pour laquelle nous devons l'assortir de certaines conditions. Les patients ambulatoires dans les hôpitaux sont confrontés à la même nomenclature et aux mêmes limites que les patients des kinésithérapeutes mais la thérapie qu'ils subissent est limitée par la durée du séjour.

La physiothérapie sera également réformée afin d'éviter un transfert des patients des kinésithérapeutes vers les physiothérapeutes. Un groupe de travail a été créé à cet égard au sein du Conseil technique médical. Son rapport est presque finalisé. J'attends un avis à propos de la réforme de la physiothérapie pour le 28 octobre.

Je considère que la teneur de cet avis doit répondre à la demande du secteur visant à éviter la concurrence déloyale. We mogen zelfbeschikkingen vragen bij heelkundige ingrepen met een nomenclatuur van meer dan N Maar discushernia's en dergelijke zijn neurochirurgische ingrepen. Nous pouvons demander l'autodétermination pour des interventions chirurgicales d'une nomenclature de plus de N Mais impossible rides 2014 hernies discales et les affections de ce type sont des interventions neurochirurgicales.

Nederlands : Die zullen worden opgenomen. Nederlands : Dat wordt geregeld tegen 1 december. Voorzitter: Maggie De Block. Présidente: Maggie De Block. Wat verstaat hij daar eigenlijk onder? Waarom is hij voorstander van dergelijk systeem? Zal hij het effectief invoeren? Wat is de eventuele budgettaire impact?

Vandenbroucke a récemment préconisé un prix forfaitaire pour toutes les maisons de repos. Qu'entend-il exactement par prix forfaitaire? Va-t-il réellement instaurer ce système?

Quel sera éventuellement l'impact budgétaire de ce système? Nederlands : Ik ben bekommerd om de betaalbaarheid van de woon- en zorgcentra enerzijds en om de vergelijkbaarheid van de prijzen tussen de diverse instellingen anderzijds. De stijging van de dagprijzen heeft zich sinds min of meer beperkt tot het inflatieritme. De begroting die de regering onlangs heeft opgesteld, stelt ons in staat om het budget voor de rustoorden met 14,52 procent te laten.

Depuisl'augmentation des prix de la journée s'est plus ou moins limité au rythme de l'inflation. Le budget que le gouvernement vient de confectionner nous permet d'augmenter le budget. Dit geeft ons enige ruimte om in de sector een aantal initiatieven te nemen, onder meer inzake het onder controle houden van de dagprijzen. Er worden statistieken opgesteld die de evolutie van de rusthuisprijzen zesmaandelijks volgen.

Zij geven natuurlijk geen totaalbeeld van de kostprijs per inwoner. Naast de dagprijs kunnen er nogal wat supplementen worden aangerekend. Van die supplementen is er in de statistieken geen spoor. Vroegere berekeningen kwamen uit bij gemiddelden van iets meer dan 7 procent boven op de dagprijs. Cela nous procure une certaine marge pour prendre une série d'initiatives dans ce secteur, notamment en ce qui concerne le contrôle des prix de la journée dans ces maisons de repos.

L'évolution des prix des maisons de repos sur une période de six mois a fait l'objet de statistiques. Celles-ci ne fournissent bien entendu pas une vue globale du prix par habitant. Outre le prix de la journée, de nombreux suppléments peuvent encore être facturés. Les statistiques ne prennent pas en compte ces suppléments. Des calculs réalisés précédemment et incluant ces suppléments, ont donné un prix moyen supérieur de 7 pour cent au prix de la journée.

Dat is natuurlijk niet zo veel. De toepassing pousse cheveux hair skin nails de supplementen verschilt van instelling tot instelling. Er zijn instellingen die een all-in prijs vragen en alleen maar supplementen aanrekenen voor medicatie en doktersbezoek.

Andere instellingen rekenen zelfs een supplement aan voor een stuk zeep of een glas water. Er is wel een tendens merkbaar om meer en meer zaken uit de dagprijs te halen en als supplement aan te rekenen, omdat zo met een lagere dagprijs potentiele bewoners kunnen worden aangetrokken. Voor mij is een all-in prijs een prijs waarin alle normale verblijfskosten berekend zijn. Dus niet alle kosten, maar alle normale kosten. Zo vind ik bijvoorbeeld dat de aanwezigheid van een TV in de dagprijs moet zitten.

Alle kosten die door het RIZIV worden vergoed in de forfaits, mogen noch in noch naast de dagprijs worden aangerekend. Die kosten mogen immers totaal niet worden aangerekend.

Dat moeten we toch nog eens aan de rusthuizen verduidelijken. Ik wil zo snel mogelijk overleg plegen om te komen tot goed vergelijkbare all-in prijzen. Ce montant n'est évidemment pas tellement élevé. L'application des suppléments diffère d'un établissement à l'autre. Certains établissements réclament un prix "tout compris" et ne facturent des suppléments que pour les médicaments et les visites du médecin.

D'autres vont jusqu'à facturer un supplément pour une savonnette ou un verre d'eau. Une tendance semble se dessiner qui consiste à retirer de plus en plus d'éléments du prix de la journée pour les facturer comme suppléments, car il est ainsi possible d'attirer des pensionnaires éventuels grâce à un prix de journée moins élevé. Selon moi, un prix "tout compris" doit inclure tous les frais de séjour ordinaires.

Il ne s'agit donc pas de tous les coûts mais de l'ensemble des coûts normaux. Ainsi, j'estime, par exemple, que la présence d'une télévision doit être incluse dans le prix de la journée. Tous les frais remboursés par l'INAMI dans le cadre des forfaits ne peuvent être facturés ni dans le coût de la journée ni en sus de celui-ci. Ces frais ne peuvent absolument pas être facturés. Nous devrons donc le préciser une fois encore aux maisons de repos. Je désire mener une concertation dans les plus brefs délais afin de définir des prix qui puissent être comparés.

Ik heb de indruk dat in de grote meerderheid van instellingen in mijn streek alles in de dagprijs zit. J'ai l'impression que la plupart des établissements dans ma région incluent tout dans le prix à la journée. Nederlands : Dat is toch zeker niet overal zo. In de thuiszorg en in de palliatieve eenheid van een ziekenhuis kan een bejaarde die palliatief wordt verzorgd, vrijstelling van remgeld krijgen voor de prestaties van de huisarts.

Voorwaarde is wel dat er een palliatief thuiszorgforfait wordt uitbetaald. Sinds 1 oktober kent het RIZIV ook aan rusthuisbewoners die onder categorie B en C vallen en palliatief verzorgd worden, een forfait toe.

De rusthuizen moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen om recht te hebben op dit forfait, onder meer op het vlak van de opleiding van het personeel. Als aan alle voorwaarden voldaan is, krijgt de instelling 0,27 euro per dag per palliatief erkende bewoner. Dat is natuurlijk veel te weinig om een volwaardige palliatieve afdeling uit te bouwen.

Eigenlijk is er sprake van een discriminatie met de palliatieve thuiszorg. Als men thuis het forfait krijgt, zijn alle andere prestaties bovendien kosteloos, dit in tegenstelling tot wat in het rusthuis geldt. Daar moet de dagprijs én het remgeld worden betaald.

Overweegt de minister geen maatregel om de kosten in een bepaalde fase minstens neutraal te maken? Dans le secteur des soins à domicile et dans l'unité palliative d'un hôpital, une personne âgée qui bénéficie de soins palliatifs peut obtenir une dispense de ticket modérateur pour les prestations de son généraliste.

Une condition est toutefois posée : la personne concernée doit payer un forfait palliatif pour soins à domicile. Depuis le 1. Mais les maisons de repos doivent satisfaire à une série de conditions pour avoir droit à ce forfait, notamment sur le plan de la formation du personnel. Si elles ont rempli toutes les. C'est évidemment beaucoup trop peu pour développer une section de soins palliatifs digne de ce nom. En vérité, les maisons de repos sont discriminées par rapport au secteur des soins palliatifs à domicile.

Si les personnes concernées reçoivent leur forfait à domicile, elles ne doivent, de surcroît, rien payer pour toutes les autres prestations, contrairement au règlement en vigueur dans les maisons de repos où les pensionnaires doivent payer le prix de journée et le ticket modérateur.

Le ministre n'envisage-t-il pas de prendre des mesures pour faire en sorte, à tout le moins, que les frais soient au moins neutres dans une phase déterminée? Nederlands : Ik zal dit alleszins laten onderzoeken. Dat we het huisbezoek van de arts bij de patiënt die thuis palliatief wordt verzorgd in de terminale fase gratis hebben gemaakt, kadert in een politiek om het evenwicht tussen thuis palliatief te worden verzorgd en te sterven enerzijds en in een ziekenhuis te worden verzorgd en te sterven anderzijds, enigszins te herstellen.

Er werd hierbij bewust prioriteit gegeven aan thuiszorg. De opmerking van de heer Goutry wet n wild houston rides hout.

Een rustoord is immers een thuisvervangende instelling en geen ziekenhuis. Deze gelijkschakeling is technisch echter niet zo evident. Het palliatief forfait is geïndividualiseerd en eigenlijk niet te vergelijken met het palliatief forfait in rustoorden: dat is eigenlijk een vormingstoelage, waarmee de individuele.

La gratuité que nous avons prévue pour les visites à domicile des médecins chez les patients en phase terminale qui reçoivent des soins palliatifs s'inscrit dans une politique visant à rétablir quelque peu l'équilibre entre d'une part les personnes qui bénéficient de soins palliatifs à domicile et y décèdent, et d'autre part celles qui reçoivent ces mêmes soins dans un hôpital et y décèdent. Nous avons délibérément accordé la priorité aux soins à domicile.

La remarque de M. Goutry est pertinente. En effet, une maison de repos est un établissement qui se substitue au domicile et non un hôpital. Toutefois, il est difficile, pour des raisons techniques, de mettre en pratique cette assimilation.

Le forfait palliatif que nous avons individualisé n'est pas vraiment comparable au forfait palliatif appliqué dans les maisons de repos : c'est au fond une aide à la formation à laquelle le patient individuel n'est pas. Ik zal dit probleem eventueel laten kaderen in de hervorming van de rustoordfinanciering, die vanaf 1 april in een eerste fase wordt geïmplementeerd.

Document Outline

Je veillerai éventuellement à inscrire ce problème dans le cadre de la réforme du financement des maisons de repos qui, dans une première phase, sera mise en oeuvre à partir du 1.

De palliatieve functie zou moeten verder gaan dan bijvoorbeeld het volgen van een extra vorming. Men zou bijvoorbeeld iemand met de nodige opleiding kunnen aanstellen om mensen in hun terminale fase bij te staan. De rustoordfinanciering zou caries management guidelines dit vlak structureel moeten worden aangepast.

La fonction palliative devrait aller plus loin que, par exemple, le fait de suivre une formation supplémentaire. On pourrait notamment désigner quelqu'un ayant la formation requise pour assister les patients en phase terminale.

Sur ce plan, le financement des maisons de repos devrait être adapté structurellement. Daniel Bacquelaine au. Hierover is weinig geweten omdat er geen cijfers over bestaan. In dit opzicht zou het nuttig zijn de reële kostprijs van een investering in gezondheidszorg te onderzoeken. Moeten we bij de huidige plannen inzake evaluatie geen rekening houden met dit aspect zonder te vergeten ook een balans op te maken van de werkelijke gevolgen.

Bestaat een dergelijke die werkwijze en wordt ze eventueel ook toegepast? Wat denkt u over het belang van deze techniek? Cette réalité est mal connue parce que non mesurée. Il conviendrait, dans cette optique, d'évaluer le coût réel d'un investissement en soins de santé. Dans le cadre des projets actuels en matière d'évaluation, ne conviendrait-il pas de prévoir ce type de projection sans négliger de faire également un bilan des effets réellement induits.

Pourriez-vous nous informer de l'existence éventuelle de ce mode de procédure et de sa mise en oeuvre? Quelle est votre position sur l'intérêt de cette technique? Frans : Ik hecht veel belang aan een beleid dat stoelt op de principes van gezondheidszorg gebaseerd op steekhoudende gegevens. De financiële druk is zo groot dat er geen rekening kan worden gehouden met de gevolgen op lange termijn van bepaalde ingrepen, waaronder preventieve.

Dankzij de economische evaluatie zullen zij die beslissingsbevoegdheid hebben kunnen oordelen of er op een andere manier betere resultaten kunnen worden geboekt. La pression financière est telle que l'effet à long terme de certaines interventions, de prévention par exemple, ne peut être pris en compte. De jongste drie jaar heb ik strategieën ontwikkeld die stoelen op analyses op het stuk van de gezondheidseconomie. De ministers van.

Ces trois dernières années, j'ai développé des stratégies basées sur des analyses d'économie de la santé. Les ministres des Affaires sociales et de la. Sociale Zaken en Volksgezondheid hebben behoefte aan objectieve informatie en meer gerichte initiatieven. De methoden die uitgewerkt worden in het kader van evidence based medicine en health technology assessment zijn een belangrijke troef. Santé publique ont grand besoin et d'informations objectives et d'initiatives plus ponctuelles.

Les méthodes développées à la lumière de l'evidence based medicine et de la health technology assesment sont un atout de poids. Het wetsontwerp in verband met de oprichting van het Expertisecentrum werd reeds goedgekeurd door de Ministerraad. Anderzijds werd de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen in januari geïnstalleerd.

Ze streeft twee complementaire doelen na: een rationeler voorschrijfgedrag en een snellere toegang tot nieuwe geneesmiddelen. Inzake de terugbetaling van geneesmiddelen kunnen we vandaag stellen dat we over een model beschikken waarmee beslissingen kunnen worden genomen die gebaseerd zijn op fundamentele elementen als de relatieve therapeutische waarde, de efficiëntie en de financiële analyse.

Le projet de loi relatif à la création du Centre d'expertise a déjà été approuvé par le Conseil des ministres. D'autre part, la Commission de remboursement des médicaments CRM a été mise en place en janvier et répond à deux objectifs complémentaires : une prescription plus rationnelle et un accès plus rapide aux médications innovantes.

Nous pouvons aujourd'hui considérer que, pour le remboursement de médicaments, nous disposons d'un modèle qui permet de prendre des décisions basées sur les éléments fondamentaux que représentent la valeur thérapeutique relative, l'efficience et l'analyse financière. Elke beslissing kan natuurlijk worden betwist, de gegevens waarover we beschikken zijn namelijk soms tegenstrijdig. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de geneesmiddelen ter bestrijding van de ziekte van Alzheimer. Technologische innovatie hoeft trouwens niet noodzakelijk meer kosten mee te brengen.

Het beste bewijs daarvan is de sector van de moleculaire biologie waar heel wat manuele handelingen zijn verdwenen. De oprichting van het Expertisecentrum en de versterking van de CTG zijn op dat vlak belangrijke stappen. Ik hoop dat het antwoord op uw vraag binnen enkele jaren voor de hand zal liggen.

Certes, chaque décision peut être controversée, les informations dont nous disposons se révélant parfois contradictoires. Il en est ainsi pour les médicaments anti-Alzheimer. De plus, l'innovation technologique ne doit pas nécessairement être synonyme de frais supplémentaires. J'en veux pour preuve le secteur de la biologie moléculaire dans lequel de nombreuses manipulations manuelles ont été supprimées.

La création du Centre d'expertise et le renforcement de la CRM constituent des étapes importantes en ce domaine. J'espère que la réponse à votre question sera une évidence dans quelques années. Het expertisecentrum zal de opdracht moeten hebben de situatie op termijn te evalueren om indien nodig nieuwe prioriteiten te bepalen.

Le Centre d'expertise devra avoir une mission d'évaluation à terme pour éventuellement réorienter les priorités. Frans : Ik ben het volledig met u eens. Dat alles zit vervat in de nieuwe procedure voor de terugbetaling van geneesmiddelen; we moeten echter ook de politieke moed hebben om te zeggen dat er een mentaliteitsverandering nodig.

Tout cela se trouve dans la nouvelle procédure de remboursement des médicaments mais il faut avoir le courage politique de dire que l'on doit changer d'attitude. Europese Commissie vindt een aantal voorwaarden in KB van 30 december te streng. Hoe zal de minister omgaan met die kritiek? Hoe staat hij tegenover de laboratoria van artsen die een samenwerkingsverband hebben?

Die laboratoria lijken mij nuttig omdat het eerstelijnsinstellingen zijn. Commission européenne juge trop strictes certaines conditions fixées par l'arrêté royal du 30 décembre Comment le ministre réagira-t-il à cette critique? Que pense-t-il des laboratoires de médecins qui ont conclu un accord de coopération? Ces laboratoires me paraissent utiles dans la mesure où il s'agit d'institutions de première ligne.

Ze maakte haar klachten over op 17 juli en gaf België twee maanden de tijd om maatregelen te nemen. Omdat de Commissie zich niet heeft uitgesproken over mogelijke oplossingen die voor haar aanvaardbaar zijn, hebben we gevraagd om de termijn met twee maanden te verlengen. Er wordt nu overleg gepleegd.

We zullen KB niet alleen aanpassen aan de opmerkingen van Europa, maar we zullen ook rekening houden met uitspraken van het Arbitragehof en met de vaststelling dat sommige eisen van het bestaande KB vrijwel niet controleerbaar zijn. Over sommige punten zullen met Europa een discussie moeten aangaan. Voor de huisartsencentra die een klinisch laboratorium uitbaten zou de huidige regeling blijven bestaan.

Een coöperatieve vennootschap waarvan de leden laser microkyste visage traitement huisartsen zijn en die een activiteit van medische verzorging organiseert mag een laboratorium uitbaten, op voorwaarde dat dat laboratorium al bestond op 26 februari Elle a fait part de ses objections le 17 juillet et a donné 2 mois à la Belgique pour prendre des mesures en la matière.

Etant donné que la Commission n'a pas évoqué de solutions acceptables à ses yeux, nous lui avons demandé de proroger le délai de deux mois. Des concertations ont lieu actuellement. Tot de technieken behoren o. Er komen met regelmaat van tijd nieuwe mogelijkheden en technieken waarvan er sommigen de tand des tijds doorstaan. Zijn belangrijk omdat ze de weerslag van de incontinentie kunnen beperken. Ze zijn de enige behandeling als andere technieken niet meer mogelijk of niet verantwoord zijn.

Condoomkatheters en incontinentieverbanden voor mannen zijn het meest gebruikt. Hier ook geldt: goede raad door de specialisten ter zake incontinentie verpleegkundige, apotheker, bandagist om een goed effect en vermijden van bijwerkingen te kunnen bekomen.

Besluit Urineverlies is niet zeldzaam bij oudere mannen. Er bestaan eenvoudige onderzoekmethoden en verschillende methoden voor behandeling. Conservatief is de algemene regel maar iets meer invasief is soms ook aangewezen. Vele oudere mannen zoeken geen hulp en sommigen weigeren deze. Er is een belangrijke rol voor de verpleegkundige zowel in thuiszorg als bij geïnstitutionaliseerde patiënten. Inleiding Bij patiënten met minimale aantasting ten gevolge van Multiple Sclerose staat de behandeling van blaasklachten relatief goed beschreven.

Het opstarten van blaasrelaxerende medicijnen of anticholinergica eventueel samen met intermittente zelfsondage vormen hier de gouden standaard. In vele gevallen worden permanente katheters gebruikt. Deze brengen hun eigen problemen met zich mee zoals het verstoppen van de katheter, urineverlies naast de katheter, chronische infectie, steenvorming of bloedverlies in de urine. Andere factoren kunnen tevens een goed management van de blaas bemoeilijken.

Moeilijke transfers, moeilijk bereikbare toiletten, bijwerkingen van medicaties, spasticiteit en cognitieve problemen kunnen roet in het eten strooien. Veel artsen minimaliseren deze problematiek of zijn hier onvoldoende mee vertrouwd zodat vele van deze problemen eigenlijk moeten opgevangen worden door de verpleegkundigen. Enerzijds werd er een literatuur onderzoek uitgevoerd.

Anderzijds werd er ook een vragenlijst verstuurd naar 45 Europese MS centra met vragen omtrent hun dagelijkse praktijkvoering. Bij gevorderde MS is het zo dat er een beperkt risico bestaat op aantasting van de nierfunctie. Dit risico hangt samen met de duur van de ziekte, maar vooral met de sterkte van de onwillekeurige blaascontracties.

Zelfs in aanwezigheid van een permanente katheter kunnen deze contracties lijden tot terugvloei van de urine naar de nieren toe, met een functieverlies tot gevolg. Het is dus van het grootste belang om bij deze patiënten de blaasdrukken te meten door middel van een urodynamisch onderzoek. De behandeling moet erop gericht zijn deze drukken naar beneden te krijgen zodanig dat er een lage drukreservoir ontstaat in de blaas.

Wanneer deze medicatie echter niet sterk genoeg meer is, kan men zijn toevlucht nemen tot toediening van deze medicijnen in de blaas zelf bv.

Deze botulinetoxine injecties gebeuren via een cystoscopie al dan niet onder een lichte narcose. Eens intermittente sondage onmogelijk geworden is, neemt men vaak zijn toevlucht tot een permanente katheter. Op dat ogenblik gaan ook vele mensen met MS over van een ambulante, sterk medisch gerichte zorg, naar een meer residentiële zorg waar de aandacht voor de zogezegde kleine problemen zoals incontinentie vaak minder groot is.

Nochtans is het van het grootste belang om juist in deze groep een maximum aan kwaliteit van leven te bieden. Persisterende incontinentie zal niet alleen het zelfbeeld en de waardigheid aantasten, maar kan ook een afschuwelijk effect hebben op de sociale relaties.

Dit zowel voor wat betreft het bezoeken van en aan familie en vrienden, maar ook in termen van respect, zorg en sympathie welke men van de verzorgers kan verwachten. In ieder geval is het zo dat de suprapubische katheter te verkiezen valt boven de transurethrale katheter.

Langdurige katheterisatie kan gepaard gaan met verschillende problemen. Een van deze problemen is het verstoppen van de katheters. Sommige patiënten lijken hier gevoeliger aan te zijn dan andere. Silicone katheters verstoppen minder snel dan latex katheters.

Vochtinname zowel als vochtuitscheiding zijn hierbij van belang. Medicatie kan tevens een invloed hebben op de calciumuitscheiding en de zuurtegraad van de urine. Zo kan het frequent gebruik van bruistabletten en siropen voor maagbescherming een perfect milieu creëren voor steenvorming en verstoppingen. Daarnaast kunnen bepaalde bacteriën ook steenvorming en verstoppingen in de hand werken. Kan men dan iets doen om deze problemen te voorkomen? Blaasspoelingen worden vaak gebruikt ondanks het feit dat hun werkzaamheid nooit bewezen geweest is.

Het gebruik van hoge dosis vitamine C is eveneens nooit echt nuttig gebleken. Vitamine C zal de urine misschien wel wat. Op basis van de beschikbare literatuur en ervaring kunnen dan ook slechts een paar aanbevelingen gemaakt worden: 1. Reserveer deze alleen voor specifieke problemen; 7. Het gebruik van Cranberry Juice of Cranberry preparaten staan nog steeds ter studie.

Cranberry kan wel de aanhechting van bacteriën aan de blaaswand of katheters minderen, maar ook hier zijn de juiste dosissen eigenlijk nog ongekend.

Behandeling van stressincontinentie De Transobturator Tape T. Meerdere redenen hebben ervoor gezorgd dat mensen in het verleden geen hulp gingen zoeken voor hun incontinentie.

Eerst en vooral was er de taboesfeer maar daarnaast waren de behandelingen ook weinig patiëntvriendelijk en niet vrij van complicaties zodat de mondelinge reclame eerder negatief dan positief werkte.

Daar is de laatste 5 jaar een spectaculaire verandering in gekomen. Grosso modo onderscheiden we 4 vormen van urinaire incontinentie: stressincontinentie, urge incontinentie, overloopincontinentie en sfincterzwakte minceur avec smoothies santé. In dit artikel gaat het hier enkel om de heelkundige behandeling van de stressincontinentie SI.

Bij SI treedt ongewild urineverlies op bij plotse drukverhoging in de buik zoals bij hoesten, niezen, persen, lachen, sporten, opstaan, seksuele betrekkingen enz… SI gaat vaak gepaard met verzwakking van de bekkenbodemspieren, bijvoorbeeld ontstaan door overgewicht, bevalling of abdominale ingrepen.

De heelkundige behandeling van SI heeft in het bijzonder veel voordeel gehaald uit de recente evolutie van het prothesemateriaal en het beter inzicht in de werking van het afsluitmechanisme van de blaas. Voor waren er slechts 2 behandelingen die een bevredigend lange termijn resultaat gaven voor de behandeling van SI. Enerzijds weerhouden we de abdominale ingreep type burch colposuspensie of Marshall Marketti waarbij de vaginavoorwand wordt opgehangen aan het ligament van Cooper.

Anderzijds de slingoperaties waarbij een sling rondom de urethra wordt aangebracht. Hierbij werd. De ingreep gebeurde via abdominale weg.

De sling werd eveneens vastgehecht aan het ligament van Cooper. Heel vaak gaf dit aanleiding tot retenties omwille van overcorrectie met neiging tot te veel optrekken van de urethra. Deze technieken gaven, niettegenstaande ze toen als gouden standaard werden beschouwd, een niet te verwaarlozen morbiditeit waardoor mensen weinig geneigd waren om hulp te zoeken voor hun incontinentieprobleem.

Dankzij de komst van de gestandaardiseerde suburethrale sling of tension free vaginal tape TVT kwam er een revolutie in de behandeling van de stressincontinentie. Dit hebben we voornamelijk te danken aan Pertros en Ulmsten die als eersten de TVT- procedure beschreven. Ze deden uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar het continentiesysteem bij de vrouw en stelden vast dat verschillende spieren en ligamenten samenwerken om enerzijds de urethra te fixeren nl.

Ze bemerkten dat het weefsel dat de urethra in zijn middenste gedeelte ondersteunt hoefijzervormig rond de urethra ligt en vasthangt aan de spieren van de bekkenbodem, voornamelijk de m. De spanning in de pubo-urethrale ligamenten verzekert een normale interactie tussen de spieren en de vaginale componenten waardoor patiënten continent zijn.

Voorwaartse contractie van de pubo-coccygiale spier en achterwaartse contractie van de m. Urineverlies bij SI wordt dus voornamelijk veroorzaakt door een verzwakking en verzakking van de pubo-urethrale ligamenten. Initieel geeft dit aanleiding tot een hypermobiele urethra en bij verergering ontstaat stressincontinentie.

Gebaseerd op de nieuwe anatomische kennis die men de hangmat-theorie noemt, werd de TVT tension free vaginal tape techniek ontwikkeld waarbij de urethra niet meer wordt opgetrokken maar enkel wordt ondersteund door een prolene netje. Deze TVT-procedure kan uitgevoerd worden onder lokale anesthesie en duurt niet meer dan 20 minuten. Via een kleine incisie wordt de vaginavoorwand ter hoogte van. De beiden uiteinden van de sling worden via 2 naalden doorheen de retropubische ruimte of de ruimte van Retzius achter de symfyse langs door de suprapubische buikwand doorgetrokken.

De sling wordt niet vastgehecht en dankzij de keuze van het prothesemateriaal blijft deze sling ter plaatse. Er wordt gezorgd dat er geen obstructie wordt veroorzaakt en dat enkel bij hoesten en niezen of drukverhoging de urethra wordt dichtgedrukt tegen de aangebrachte sling zodat patiënt niet meer incontinent is.

Bij deze TVT-procedure bleef er het nadeel dat er nog steeds een weg moest gezocht worden achter de pubis waardoor er kans was op bloeding van de bekkenbodemvenen en ook kans op beschadiging van de blaas.

Daarom wordt steeds peroperatief een cystoscopie uitgevoerd. Bij perforatie van de blaas wordt de naald verwijderd en wordt de procedure herhaald. Geleidelijk aan werd deze techniek vervangen door de T.

Tprocedure waarbij ook via vaginale weg een prolene sling wordt aangebracht maar deze sling wordt niet naar buiten gebracht retropubisch maar wel via het foramen obturatorius. Hierdoor is er veel minder kans op bloeding en kan de blaas zo goed als niet beschadigd worden, zodat een peroperatieve cystoscopie geen noodzaak is.

Ook de kans om de sling te veel aan te spannen is duidelijk kleiner.

Velo fait maigrir du ventre seulement

Eigenlijk kan deze sling aanzien worden als een hangmat die onder de urethra ligt en als het ware de werking overneemt van de pubo-urethrale ligamenten. T verloopt als volgt: de patiënte wordt in gynaecologische houding gelegd. Links en rechts wordt in de lies een incisie gemaakt van 1 cm en dit op dezelfde hoogte als de clitoris.

In de vagina wordt een kleine incisie gemaakt ter hoogte van de midurethra. Links en rechts wordt de vaginale mucosa vrij gemaakt van het onderliggend weefsel. Met de naald wordt via de liesincisie een traject gevolgd doorheen het foramen obturatorius en wordt de naald vaginaal naar buiten. Het ene uiteinde van de sling wordt via deze naald naar buiten gebracht.

Dezelfde procedure wordt aan de andere zijde herhaald zodat de sling als een hangmat onder de urethra ligt. De ruimte waarbij men doorheen het foramen obturatorius passeert is volledig veilig en werd in verschillende studies bestudeerd. Er is weinig risico op belangrijke bloeding of beschadiging van de darm, blaas of een zenuw. Het is belangrijk om te begrijpen dat bij de T. T-procedure de naald nooit doorheen de retropubische ruimte gaat maar enkel doorheen het foramen obturatorius.

Anatomisch worden verschillende lagen doorboord maar geen van deze lagen bevatten belangrijke structuren. In de juiste volgorde gaan we eerst door de huid, vervolgens het subcutaan vet, vervolgens de fascia lata van de musculus graculis, daarna de adductor brevis, daarna de adductor maius, vervolgens de musculus obturatorius externus, het obturator membraan en de musculus obturatorius internus.

De operatieduur bedraagt 10 tot 20 minuten. Obesitas bij de patiënte speelt weinig rol. De postoperatieve pijn is zeer beperkt. We kunnen eerder spreken van een ongemak.

T-procedure is dan ook te verkiezen boven de T. De resultaten zijn gelijklopend. Er wordt geen daling van de succesratio met de tijd gemeld. Bij de TVT- procedure was er meer kans op het teveel aanspannen van het netje.

Dit risico wordt sterk gereduceerd bij de T. T-procedure omwille van het horizontaal verloop van het ingebrachte netje. Het risico op retentie is echter niet nihil. Er moet steeds voor gezorgd worden dat het netje niet te sterk wordt aangespannen, anders treedt obstructie op met mogelijks de novo overactiviteit van de blaas tot gevolg. Een grote recente Australische vergelijkende studie tussen beide technieken toonde een zelfde succesratio tussen beide ingrepen, met minder dysurieklachten en retentieklachten bij de TOT-groep.

Het vervelendste probleem van dergelijke ingreep bestaat echter uit een infectie van de prothese. Nauwkeurige preoperatieve desinfectie en antibioticabehandeling reduceert dit risico echter in belangrijke mate. Slechts in zeldzame gevallen moet het netje verwijderd worden. In die gevallen waar het netje onvoldoende werd aangespannen of verschuift van de midurethrale positie, kan in tweede tijd steeds een tweede netje aangebracht worden.

Op dat moment kan gekozen worden voor een tweede T. Tofwel een TVT- procedure. For more information, please contact: Sandra Lippens 02 66 79 sandra.

Figure 1. Des résultats cliniques4, 5 ainsi que des travaux anatomiques6, 7 ont suggéré que cette approche pourrait être plus sécurisante que la technique rétropubienne alors que ces deux voies — rétropubiennes et transobturatrices — semblent générer des taux de continence post-opératoire similaires.

Ces mouvements urétraux autour du point de rotation pourraient jouer un rôle important dans les mécanismes responsables de la continence. Ce sont des instruments en acier inoxydable comprenant une portion spiralée et un manche droit. La portion spiralée comprend un segment circulaire de 3,1 cm de rayon, terminé par deux segments linéaires. Il permet enfin une dissection minimale et reproductible. Les fesses doivent légèrement dépasser du bord de la table.

Le champ opératoire est réalisé avec un agent antiseptique et les champs sont installés, en veillant à garder dans le champ opératoire les plis de la cuisse. Le vestibule vulvaire est clairement exposé soit en suturant soit en rétractant les lèvres latéralement. Marquer les points de sortie des tubes en traçant une ligne horizontale au niveau du méat urétral, et une seconde ligne. Localiser les points de sortie sur cette seconde ligne, 2 cm en dehors des plis de la cuisse Figure 3A.

Réaliser une incision de 5 mm de long au niveau de chaque point de sortie.

Hoeveel uur na botox niet liggen

Insérer une sonde vésicale et vider la vessie. Une dissection sous-vaginale paraurétrale minimale est alors réalisée latéralement avec une lame de bistouri, sur quelques millimètres, de chaque côté Figures 3C et 3D. Un ressaut est alors ressenti lorsque la membrane obturatrice est perforée. Le canal de dissection ne devrait pas être plus profond que 5 cm. Les ciseaux sont légèrement ouverts une fois la membrane obturatrice traversée Figure 3F.

Un ressaut peut à nouveau être ressenti lorsque le guide traverse la membrane obturatrice. Les ailettes du guide peuvent être repliées pour augmenter la longueur de la gouttière du guide de 6 à 7 cm si cela est nécessaire par ex. Une fois le guide retiré, exercer un mouvement de rotation du manche du passeur dans le sens horaire pour le côté droit de la patiente et dans le sens anti-horaire pour le côté gauche tout en ramenant celui-ci immédiatement vers la ligne médiane verticale Figures 2D et 3L-3N.

Ne jamais élever le manche vers une position horizontale. Le manche doit rester dans une position verticale et le passeur doit rester en contact avec la branche pubienne inférieure. Une légère manipulation de la peau peut parfois être nécessaire. Lorsque les 2 tubes ont été extraits au travers des incisions cutanées de chaque côté, couper la bandelette et sa gaine plastique à chacune de ses 2 extrémités pour la séparer des 2 tubes.

Lorsque la bandelette a été correctement positionnée, enlever la gaine plastique qui la protège. Couper les extrémités de la bandelette à hauteur des points de sortie, juste sous la peau. Suturer les incisions cutanées. Une cystoscopie peut être réalisée selon le désir du chirurgien. Travaux anatomiques Afin de creme de nuit anti rides cien composition le trajet anatomique exact de la bandelette et ses relations topographiques avec les organes et structures neurovasculaires avoisinants, nous avons réalisé des dissections de cadavres.

La vessie, le nerf honteux et les structures neurovasculaires obturatrices et fémorales sont à distance significative du trajet de dissection. Ces résultats anatomiques sont corrélés à notre expérience clinique du TVT-O.

Le positionnement de la bandelette sous-urétrale a été réalisé chez chaque cadavre selon le protocole opératoire standard.

Les régions périnéales antérieures et obturatrices ont été disséquées. La branche pubienne inférieure a été sectionnée et ôtée pour faciliter la dissection. Cette région correspond au récessus antérieur de la fosse ischio-rectale.

Des données similaires ont été obtenues par deux autres groupes indépendants aux USA et en Allemagne, dans des études anatomiques qui ont analysé un total de 25 cadavres. Le temps opératoire moyen a été de 13 minutes Chez 3 patientes, nous avons noté une perforation de la paroi vaginale au niveau du sillon latéral, reconnue et suturée immédiatement. Après réorientation du trajet de dissection, la bandelette a été insérée sans difficulté. Les complications survenues dans notre série de patientes traitées de manière consécutive depuis mars sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Complications du TVT-O dans notre série de patientes consécutives. La cohorte de patientes était hétérogène et non sélectionnée. Toutes les patientes ont été suivies au moins 6 mois avec un suivi moyen de 10,1 mois pour la cohorte entière ,9.

Une patiente a été perdue de vue après un mois, et 4 autres patientes ont été perdues de vue après 6 mois de suivi. Une infection urinaire a été notée chez 3 patientes. Natuurlijk kunnen verbanden de incontinentie van patiënten niet oplossen. Maar ze kunnen hun dagelijks leven wel een stuk veraangenamen, want de sociale gevolgen van incontinentie zijn vaak erg groot.

Hoeveel uur na botox niet liggen

Niet voor niets is TENA het meest verkochte incontinentiemerk ter wereld. U wilt toch ook het beste voor uw patiënten? Adviseer dan TENA. Website: www. Les résultats préliminaires de cette étude observationnelle prospective ont été récemment publiés. Quatre patientes ont nécessité une section ou un abaissement de bandelette. Des suivis plus longs seront utiles pour déterminer les taux de succès à long terme. Conclusions La voie transobturatrice TVT-O est une nouvelle technique chirurgicale utilisant une instrumentation adaptée et spécifique.

Références 1. Ulmsten, U. Nilsson, C. Sanjurjo, S. Rev Med Liege,4. Delorme, E. Prog Urol,5. Droupy, S.

Eur Urol suppl2:6. Delmas, V. Eur Urol suppl2:7. Eur Urol suppl2:8. Am J Obstet Gynecol,9. Morey, A. J Urol, Shindel, A. Curr Urol Rep, 6: Hermieu, J. Ann Urol Paris, Liapis, A. Gynecol Obstet Invest, Acta Urol Belg, 1, Testut, L. Paris, pp. Dargent, D. Reisenauer, C. A minimally invasive treatment of stress urinary incontinence: surgical procedure and anatomical conditions.

Raders, J. Presented at the annual meeting of the American Urogynecological Society, Atlanta, Rogers, R. Lim, J. J Obstet Gynaecol Can, Neuman, M. Harefuah, Surg Tech Int, Waltregny, D. Sola Dalenz, V. Actas Urol Esp, 61, Gynecol Obstet Fertil, Prog Urol, Prog Urol Costa, P. Eur Urol, Minaglia, S. Urology, Roumeguere, T. Game, X. Cindolo, L. Minerva Urol Nefrol, 89, Krauth, J.

Kuhn, A. Eur Urol ; Kuhn; Re: Novel surgical technique for the treatment of female stress urinary incontinence: transobturator vaginal tape inside-out. Delmas; Re: Novel surgical technique for the treatment of female stress urinary incontinence: transobturator vaginal tape inside-out. Smith, P.

Bonnet, P. Presented at the annual meeting of the European Association of Urology, Vienna, Plassen in Berlijn Berlijn heeft een gloednieuw treinstation van meer dan miljoen euro. Wat een prestigeproject moest worden is sinds de opening al de ergernis van meer dan Er is in het nieuwe station slechts 1 toilettenblok voorzien, waardoor de wachtrijen bij de vrouwentoiletten oplopen. Ook het slot van het aangepast toilet was bij de opening al kapot.

Ronny Pieters. Bron: Metro, 8 juni Amerikanen wijzen urinoirs McDonalds in het Nederlandse Heerlen af De vestiging van McDonalds aan de Breukerweg in het Nederlandse Heerlen verwijdert zijn urinoirs in de vorm van een geopende vrouwenmond.

Dat gebeurt na klachten van een gechoqueerde Amerikaan bij de hoofddirectie van het fastfoodconcern over de urinoirs, die eruitzien als wijd opengesperde knalrode lippen. Dat heeft eigenaar Giel Pijpers van de McDonaldsvestiging woensdag laten weten. Volgens Pijpers gaat het om kunstwerken, maar in de Verenigde Staten kijkt men daar anders tegen aan.

Pijpers laat de urinoirs slopen en zal ze verkopen. Twee jaar geleden zag luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantics na een storm van protesten af van de plaatsing van twee soortgelijke urinoirs op vliegveld John F. Kennedy in New York. Bij fabrikant Bathroom Mania in Utrecht, die ook aan McDonalds in Heerlen leverde, kwamen toen bedreigingen binnen van organisaties die het ontwerp vrouwonvriendelijk vonden. Gazet van Antwerpen, 12 juli Nederland is, met zijn rijke Delftse traditie, het tegelland bij uitstek.

Niet verwonderlijk dus dat een Utrechts bedrijf de rechten verwierf op een uniek procédé voor het reproduceren van digitale beelden op keramische tegels.

Art on Tiles legde daarna contact met bekende musea als het Boymans van Beuningen en het Louvre, en kan nu duizenden beelden en kunstwerken op tegels zetten. Te bestellen via www. Avec leur riche tradition delftoise, les Pays-Bas sont le pays de la faïence. In de Zwitserse stad Zürich wekt een glazen kubus, een kunstwerk van een Italiaanse beeldende kunstenares, al enkele weken de nieuwsgierigheid op van de voorbijgangers.

Het gaat namelijk om openbare toiletten. Het kunstwerk van Monica Boncivini bevindt zich voor het Kunsthaus van Zürich, het bekendste museum van de stad.

Langs de buitenkant lijkt de constructie op een kubus van spiegels. Langs binnen daarentegen is alles transparant, zoals spiegelglas. De bezoeker kan dus rustig genieten van de omgeving, zonder het risico dat hij gezien wordt. De redactie. La rédaction. Of bent u geïnteresseerd in Roemeense? Pour assurer les soins de nuit de 30 patients? A moins que vous ne soyez intéressé par des Roumaines? Medisch gezien wordt alles goed opgevolgd maar psychologisch sta je er meestal alleen voor.

Natuurlijk bestaan er nog toegewijde verpleegkundigen en artsen die hun patiënten met liefde en gevoel verzorgen, maar door de veranderde cultuur van de geneeskunde zelf, waar alles steeds sneller moet, is deze zorg steeds moeilijker te vinden.

Wij hopen met onze vereniging dat onze leden door confrontatie met andere leden en het wederkerig begrip zich minder alleen voelen en terug greep krijgen op hun eigen leven, wat het zelfbeeld en zelfrespect ten goede komt. Daarom is onze vereniging geen overbodige luxe maar zeer aanvullend voor zowel artsen, verpleegkundigen als voor patiënten.

Urobel heeft in bij Minister Vervotte een project ingediend rond continentiezorg in de rusthuizen. Dit project was in eerste instantie niet weerhouden bij de projectoproep, maar de minister heeft ons project opgevist en zou voor een subsidiëring hiervoor voorzien.

Meer concreet zou de zorg voor de continentie in de rusthuizen in kaart gebracht worden, en zouden bestaande internationale algoritmes vertaald worden naar de Belgische situatie. Op deze manier willen we de zorgverleners van de rusthuizen ondersteunen in een kwalitatief beleid rond continentie. Meer nieuws volgt. De werkgroep incontinentie van Urobel, met verschillende oud-cursisten, heeft als eerste doelstelling te werken rond de continentie bij de kwetsbare oudere.

Dit is een vrij moeilijke populatie, met veel beperkingen en comorbiditeiten. Eerste betrachting is een standaard opnameblad met betrekking tot in continentie op te maken, dat zowel bruikbaar is in de thuiszorg als in een residentiële zorgsetting.

Ook uw artikels zijn welkom. Neem contact op met Ronny Pieters via voorzitter. Door al dat gedoe met die luiers en de angst dat mensen het konden ruiken kwam ik bijna de deur niet meer uit. Ik kreeg het advies van de wijkverpleging om het Freedom afvoerend systeem eens uit te proberen. Sindsdien ga ik weer vol vertrouwen op pad. Het is een perfect sys. Steeds meer mannen met incontinentie ondervinden de voordelen van het Freedom afvoerend systeem.

Het Freedom afvoerend systeem is een betrouwbaar en veilig alternatief voor het gebruik van luiers of een verblijfskatheter. Geen angst meer voor nare luchtjes, het ontstaan van huidirritatie of natte verbanden.

Knip de strook uit en stuur deze in een ongefrankeerde envelop naar: Mentor Benelux, AntwoordnummerVC Leiden. Uw gegevens worden door Mentor Benelux conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. Op 7 augustus is in het staatsblad de wijziging van het KB van 18 juni verschenen. De verpleegkundige die deze verstrekking uitvoert moet hiervoor de nodige kennis en bekwaamheid hebben.

Urobel plant hierover in de nabije toekomst een specifieke bijscholing, en werkt aan een protocol. Meer info via de website www. En in het Staatsblad van 28 augustus wordt de taak van de hoofdverpleegkundige uitvoerig bij KB vastgelegd.

Namiddag van de urostomapatiënt zaterdag 30 septemberGent Urobel organiseert voor de 3de maal, in samenwerking met Stoma-Ilco, een namiddag, gericht op patiënten met een urostoma, hun partners en kinderen. Op de meeste bijeenkomsten zijn urostoma-patiënten in de minderheid, vandaar dat een speciale namiddag voor hen wordt georganiseerd. Het productgamma van Mentor zal in eerste instantie naast dat van Coloplast blijven bestaan.

Zo zullen de condoomkatheters, nachtzakken, Coloplast a acheté la compagnie Mentor. La gamme de produits de Mentor existera à côté des produits de Coloplast. Les étuis péniens, les poches de nuit, etc…. Urobel werkt samen met Braun, Coloplast en Hollister om het protocol voor intermittente sondage in het ziekenhuis te herbekijken, en de haalbaarheid van sondage met geprelubrifieerde sondes in het ziekenhuis na te gaan.

TENA Flex is ergonomisch het meest verantwoorde incontinentiemateriaal dat momenteel wordt gebruikt in de zorgsector. TENA Flex vergt van zorgverleners veruit een kleiner aantal handelingen en biedt mogelijkheid tot de meest ergonomisch verantwoorde houding bij het aanleggen van incontinentiemateriaal. Bron: Tena persbericht, 24 augustus Source : Tena communiqué de presse, le 24 août Urine incontinentie in het licht van de tijd Dr.

Johan J. De oudste geschreven bronnen waarin we iets over urineincontinentie kunnen lezen dateren van jaar vóór Christus: de Papyrus van Smith en de Papyrus van Ebers. Een reden waarom Hippocrates er zich heeft tegen verzet. Claudius Galenus van Pergamon na Chr. Nadien volgt een donkere periode waarbij de geneeskundige kennis vanuit Rome verhuisde naar Byzantium en later naar de Arabieren in Noord-Afrika en het Middenoosten maar waarbij niets nieuw werd gevonden en de ene auteur eigenlijk de andere kopieerde of vertaalde.

Geneeskunde als echte wetenschap begon slechts in de Renaissance. Andreas Vesalius beschreef heel goed de anatomie van de onderste urinewegen, maar vertelde niets over hun functie. De fysiologie wordt heel wat beter beschreven door Leonardo da Vinci die na vele dissecties op lijken een groot anatomisch werk uitgaf waarin hij de lagere urinewegen beschrijft.

Ambroise Paréde bekendste chirurg van de Renaissance ontwikkelde een urinaal voor incontinente mannen. Wilhelm Fabricius Hildanus beschreef in urinalen vervaardigd uit glas of uit een zwijnenblaas om de urine bij incontinente mannen op te vangen.

In die tijd mogen we de vesico-vaginale fistels niet vergeten! Een aandoening die in de Westers maatschappij vandaag verdwenen is maar in ontwikkelingslanden, waar zelfs de minimale hulp. Verlengde arbeid bij de bevalling, een smal bekken door de jonge leeftijd van de moeder, Na de opvang van de urine bij incontinente personen kwamen de pogingen om de lekkage te stoppen met compressie van de urethra. Lorenz Heister was in de eerste om niet alleen een penisklem een ijzeren klem met leder bekleed maar ook een ingenieuze riem met compressie van de bulbaire urethra te ontwikkelen.

Figuur 2. In de 19e eeuw werden tal van rubberen opvangapparaten ontwikkeld. Al bij al zien we dat in de loop van twee millennia, sinds de oude Grieken en Romeinen tot de 19e eeuw, in feite niets evolueerde.

Medicatie en kruiden werden geprobeerd doch hielpen niet, en men bleef zijn toevlucht zoeken in de enige troost die overbleef: bidden. De meest bekenden heiligen die aanbeden werden tegen urine incontinentie waren de H.

Blasius van Sebaste en de H. Drogo van Epinoy die ook vandaag nog in Marke bij Kortrijk hiervoor aanbeden wordt. Bij vrouwen De Duitse chirurg Franz C. Naegele uit Heidelberg was de eerste om in te proberen een vesico-vaginale fistel heelkundig te sluiten, doch de operatie mislukte. Hetzelfde ondervonden heel wat andere befaamde West-Europese chirurgen. In probeerde de Amerikaan James Marion Sims om bij drie zwarte slavinnen transvaginaal een fistel te sluiten.

Na heel wat pogingen, experimenten en operaties gelukte hij erin de fistel te sluiten door zilveren draden te gebruiken. In Europa werd hij reeds vlug gevolgd door Gustav Simon en Friedrich Trendelenburg De eerste ingreep voor stress incontinentie dateert van en werd uitgevoerd door Frank in Keulen. Sindsdien werden tientallen operatieve procedures voor de behandeling van stressincontinentie beschreven waarvan de meest bekende. Hetzelfde principe werd later als minimale invasieve chirurgische ingreep ontwikkeld door A.

Peyrera en T. Stamey en resulteerde in de verschillende TVT ingrepen die we nu kennen. Bij mannen Bij postoperatieve incontinentie bij mannen werd geprobeerd om levator ani- gracilis- en ischiocavernosus spier rond de urethra te brengen om de sfinkter te vervangen. De operaties waren vrij inventief, doch de resultaten teleurstellend. Men moet wachten op de eerste artificiële sfinkter. Een eerste artikel verscheen reeds in door Frederic E.

Foley dezelfde man van de ballonkatheter! Berry, Joseph J. Kaufman in de USA en M. Rosen in Australië. Congrès pour infirmières et infirmiers Urobel 22 septembre chirurgie par vidéo 23 septembre congrès Urobel Liège, Belgique. Urobel avondcolloquium Urobel in samenwerking met St. Cursus Referentieverpleegkundige in continentie Urobel start op 6 november Antwerpen - Gent - Leuven, België users. Dekuypere Prof. Andrianne Dr. Everaert Prof. Keuppens Dr.

Hendrickx Prof. Oosterlinck Dr. Hoekx Prof. Van Poppel Dr. Kerckhaert Prof. Verbaeys Dr. Mattelaer Prof. Wyndaele Dr. Ost Dr. Adams Dr. Sinilon Dr. Ampe Dr. Van Der Eecken Dr.